Porters Egress

unconscious Bibi

an herbalist Dubb a forb

a bruis’d mortar wort

 

an hood’d Otto

a truncheon a dire dudgeon

an opiate bey

 

an escort dispatch

circumference a brazier

subterranean